Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Staré Hobzí

IV. 2020 - proběhne bez přítomnosti rodičů a žáků ve škole

 


Vyplněné dokumenty předají rodiče elektronicky (datová schránka nebo mail+el.podpis), klasickou poštou nebo do schránky (škola, obec.úřad)

Klasická podoba zápisu zcela odpadá.

 

Další informace jsou dostupné pod níže uvedenými odkazy

Obecné informace

Součásti pohovoru u zápisu

Věk dítěte a zápis do školy

Co by měl předškolák umět

Co mohou rodiče udělat pro školní zralost dítěte

Posouzení připravenosti

NOVÉ - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (►►► materiál MŠMT)


OBECNÉ INFORMACE:

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013

Rodiče si přinesou

(ten si vyzvednou v mateřské škole ve Starém Hobzí, v Báňovicích, v Písečném nebo v ředitelně ZŠ a MŠ Staré Hobzí - dotazník lze stáhnout ZDE)

 

 

Součástí pohovoru učitelky s budoucím žáčkem bývá:

VĚK DÍTĚTE A ZÁPIS DO ZŠ (nahoru )

 

Povinně děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku.

Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do školy.

Dobrovolně nadané děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti až v období leden-červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech musí být písemná žádost rodičů doložena nejen doporučením PPP, ale i doporučením odborného lékaře.

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tento paragraf říká, že odklad uděluje dítěti na základě písemné žádosti rodičů a doloženým doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře, ředitel základní školy do 31.5. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku.

Poznámka: § 37 byl novelizován a k žádosti o odklad je třeba doložit dvě doporučení

 

CO BY MĚL UMĚT PŘEDŠKOLÁČEK (nahoru )

Nemůžeme zajistit, aby se všechny děti všemu naučily, ale je naší povinností se snažit, aby všechny děti byly šťastné.“

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

 

CO MOHOU RODIČE UDĚLAT PRO ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE (nahoru )

K zápisu bychom měli dítě připravovat dlouhodobě a řada rodičů to provádí zcela přirozeně. Rozhodně byste na dítě neměli vše “navalit” v posledních dnech před zápisem, zbytečně byste je mohli zahltit informacemi a znejistět.

Průběžně pracujte na zlepšování komunikačních schopností dítěte i na jeho soustředěnosti. Po přečtení pohádky si ji nechte od dítěte převyprávět, pokládejte mu otázky.

Pamatujte, že zápis do první třídy nejsou přijímací zkoušky. Mnohé děti mohou vůbec poprvé pocítit trému, proto je důležité, aby ze strany rodičů cítily podporu. Věty typu “Hlavně to dneska nesmíš zkazit” mohou působit spíše kontraproduktivně.Zápis je významným dnem v životě dítěte i jeho rodičů. Proto si ho zkuste užít a zbytečně se nestresujte. Po zápisu zajděte třeba do cukrárny, udělejte si slavnostní odpoledne a po příchodu domů malého předškoláka překvapte třeba dárkem v podobě nové školní aktovky.

 

Posouzení zralosti/nezralosti, připravenosti/nepřipravenosti

Vážení rodiče,

Pro Vaše dítě bude vstup do 1. třídy úspěšný a snadný, pokud budete vědět, jak má být připraveno.

Uvedený text Vám může pomoci posoudit, jaké jsou na dítě kladeny požadavky a jak vést jeho výchovu.

 

Optimální připravenost Nedostatečná připravenost
Samostatnost – samo se umí obléknout, najíst, udržovat pořádek, správně plní pokyny, chce být užitečné, má zájem o úkoly, hraje si na školu, na práci. Započaté práce se snaží dokončit. Nesamostatné – nedbá o pořádek a o své věci. Ničí sešity, knihy. Nepokouší se pomáhat, u práce nemá výdrž. Převládá zájem o hru.
Podřizuje se pokynům dospělých, i když jsou pro něj nemilé, chápe jejich nutnost. Je schopné opustit na pokyn činnost, která ho baví a přijmout i méně zajímavý úkol. Neposlušné, odmítá vyhovět.
Má rozvinuty základy logické paměti, chápe vztah menší – větší, více – méně, uber – přidej. Nerozvinuté základy logické paměti, nechápe vztahy více – méně.
Je schopno se soustředit na práci, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu. Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci.
Vyspělost v grafických projevech – umí napodobit jednoduché psací písmo, zná několik tiskacích písmen. Umí popsat, co nakreslilo. Postava má všechny základní části těla, detaily obličeje, prsty. Neobratné zacházení s tužkou. V nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou schválenou rodičem. Vyhýbá se cizím osobám, je stydlivé, bázlivé, nebo nadměrně upovídané, předvádí se.
Umí ovládnout své emocionální projevy. Má tendenci jednat impulzivně, bez zábran.
Umí pracovat ve skupině pod dálkovým vedením. Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za působení dospělého.
Je schopno zapojit se do kolektivních her,chápe pravidla, umí ustoupit jinému dítěti. Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře je svárlivé, agresivní.
Vyjadřuje se ve větách a jednoduchých souvětích, je schopné konverzace s dospělými, spontánně popíše děj, poznatky, své úvahy. Klade mnoho otázek, umí vyprávět o rodičích, sourozencích. Vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednotlivých vět, zřídka samostatně. Vypráví nesrozumitelně, chaoticky. Neklade otázky k doplnění svých znalostí. Převládá dětská zpěvná intonace, mazlivá výslovnost.